Junta de Govern Local

Funcions i membres

Òrgan col·legiat que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Els membres estaran nomenats i separats lliurement per l'alcalde que en donarà compte al Ple.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el Ple li delegui.
3. Les atribucions que l'alcalde li delegui.
4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 12.09.2017 | 13:33
Darrera actualització: 12.09.2017 | 13:33